Narobe obrnjeno – kritični umetniški pogovori o institucijah; Inside Out ̶ Critical Artistic Debates Concerning Institutions

(For English version please scroll down)
20. in 21. novembra 2015 bosta v Mestni galeriji Ljubljana in Mestnem muzeju Ljubljana / MGML, Kaja Kraner in Tjaša Pogačar moderirali okroglo mizo na koncu konference. Izidor Barši bo komentator okroglih miz z umetniki.
Konferenca je del večletnega raziskovalnega in kuratorskega interdisciplinarnega projekta Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka, ki sta ga zasnovali Alenka Gregorič, umetniška vodja Mestne galerije Ljubljana in KC Tobačna 001 (MGML), in Suzana Milevska, v Makedoniji živeča neodvisna kustosinja in umetnostna teoretičarka
Konferenca z naslovom Narobe obrnjeno bo analizirala obstoječe teoretske postavke in kritične prakse umetnikov, umetniških skupin, raziskovalcev in institucij iz Srednje in jugovzhodne Evrope, ki se osredotočajo na kritiko aktualnih modelov institucij in njihovih programov ter na izboljšanje delovnih pogojev v umetniški produkciji.
Vstop prost.

Konferenca Narobe obrnjeno bo analizirala obstoječe teoretske postavke in kritične prakse umetnikov, umetniških skupin, raziskovalcev in institucij iz Srednje in jugovzhodne Evrope, ki se osredotočajo na kritiko aktualnih modelov institucij in njihovih programov ter na izboljšanje delovnih pogojev v umetniški produkciji. Udeleženci se bodo posvetili spreminjajočim se odnosom med umetniki, muzeji, galerijami in drugimi prostori, vpetimi v produkcijo, prezentacijo in zbiranje sodobne umetnosti, v obdobju družbenopolitičnih in gospodarskih sprememb ter razmislili o potrebi po novih, alternativnih medinstitucionalnih in transinstitucionalnih modelih institucij, njihovih strategijah in vlogah.

Pri tem bo konferenca obravnavala naslednja vprašanja: kako so umetniki in institucije prispevali k vzpostavljanju novih položajev in odpiranju kritičnih razprav v prevladujočih umetnostnozgodovinskih narativih? Kako so institucije vseh vrst – javne, zasebne, tiste, ki jih vodijo umetniki, in umetniške iniciative – vplivale druga na drugo ali se celo vzajemno spreminjale v času tranzicije s centraliziranega na tržno gospodarstvo in koliko so vplivali na oblikovanje zahtev po institucionalni odgovornosti umetniki in umetniški projekti s svojimi pozivi k spremembam?

PROGRAM

Petek, 20 november 2015, 18.00
Lokacija: Mestna galerija Ljubljana/MGML
Odprtje konference: Luchezar Boyadjievnova  različica Škodoželjnega vodstva

Sobota, 21. november 2015
Lokacija: Mestni muzej Ljubljana (konferenčna dvorana)/MGML

10.00–10.20 Dobrodošlica: uvodni nagovor Alenke Gregorič in Suzane Milevske (pozdrav udeležencem, predstavitev razstave in konference)

PREZENTACIJI IN POGOVOR Z UMETNIKI

10.20–10.55 Zdenka Badovinac: Kritična institucija

10.55–11.30 Iris Dressler: Kako želimo sodelovati v  prihodnosti?

11.30–11.45 Odmor 

11.45–13.15 Razvozlavanje spominov / Razmislek o protinarativih
Razmislek o institucionalni politiki glede konceptualizacije zbirk in razstavnih programov, kar pomeni morebitno ponovno oceno spregledanih umetniških praks in projektov ter mogoče novo branje zgodovine.
Sodelujoči v pogovoru: Vesna Pavlović, IRWIN (Borut Vogelnik), Ilona Németh, Dalibor Martinis, Luchezar Boyadjiev
Uvod in moderiranje pogovora z umetniki: Vít Havránek in Zoran Erić

13.15–14.30 Odmor za kosilo

PREZENTACIJI, POGOVOR Z UMETNIKI IN RAZPRAVA

14.30–15.05 Dunja Blažević: Prej in potem – dva primera / SKC Beograd, SCCA Sarajevo

15.05–15.40 Gerald Raunig: Institutivne prakse, institucije skupnega, ogromne institucije

15.40–16.00 Odmor

16.00–17.30 Zamišljanje in vzpostavljanje kritičnih umetniških diskurzov in pozicij
Različne kritične umetniške pozicije in pobude, ki postavljajo pod vprašaj sistemske strukture, odgovornost institucij in splošne kulturne politike, odvisne od raznih političnih, ekonomskih in kulturnih kontekstov.
Sodelujoči v pogovoru: Tadej Pogačar, Yane Calovski, Slaven Tolj, ArtLeaks (Vladan Jeremić)
Uvod in moderiranje pogovora z umetniki: Raluca Voinea in Vladimir Vidmar

17.30–18.30 INSIDE OUTSIDE: Institucionalna razprava
Okrogla miza; moderatorki: Kaja Kraner in Tjaša Pogačar (revija za kritiko sodobne umetnosti Šum)

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Konferenco je podprla:

Udeleženci konference:
– Zdenka Badovinac, direktorica Moderne galerije in Muzeja za sodobno umetnost, Ljubljana
– Dunja Blažević, neodvisna kustosinja in likovna kritičarka, Sarajevo/Beograd
– Luchezar Boyadjiev, umetnik, Sofija
– Yane Calovski, umetnik, Skopje
– Iris Dressler, direktorica Württembergischer Kunstverein, Stuttgart
– Zoran Erić, glavni kustos Muzeja sodobne umetnosti, Beograd
– Alenka Gregorič, umetniška vodja Mestne galerije in KC Tobačna 001, Ljubljana
– Vít Havránek, direktor tranzit.cz, Praga
– IRWIN (Borut Vogelnik), umetniški kolektiv, Ljubljana
– Mednarodna platforma ArtLeaks – Vladan Jeremić, umetnik, Beograd
– Dalibor Martinis, umetnik, Zagreb
– Suzana Milevska, teoretičarka in neodvisna kustosinja, Skopje
– Ilona Németh, umetnica, Budimpešta/Bratislava
– Vesna Pavlović, umetnica, Beograd/Nashville
– Tadej Pogačar, umetnik in direktor Muzeja za sodobno umetnost P.A.R.A.S.I.T.E., Ljubljana
– Gerald Raunig, filozof in teoretik, eipcp, Dunaj/Zürich University of the Arts
– Raziskovalni kolektiv revije Šum, Ljubljana
– Slaven Tolj, umetnik in direktor Muzeja moderne in sodobne umetnosti, Reka
– Vladimir Vidmar, umetniški vodja Galerije Škuc, Ljubljana
– Raluca Voinea, direktorica tranzit.ro, Bukarešta

————————————————

Inside Out ̶ Critical Artistic Debates Concerning Institutions

The conference will be held on 20 and 21 November 2015 in the City Museum of Ljubljana. Kaja Kraner and Tjasa Pogacar will moderate the round-table debate at the end of the conference. Izidor Barsi will be commenting the round-table discussions with artists.

The general aim of the conference Inside Out is to take a close look at the theoretical propositions and critical art practices of artists, art collectives, researchers, and institutions from Central and South-Eastern Europe that focus on redefining the existing models of institutions, reframing their programs, and improving working conditions in art production.
The conference will be held on 20 and 21 November 2015 in the City Museum of Ljubljana.
The general aim of the conference Inside Out is to take a close look at the theoretical propositions and critical art practices of artists, art collectives, researchers, and institutions from Central and South-Eastern Europe that focus on redefining the existing models of institutions, reframing their programs, and improving working conditions in art production. The participants will talk about the changing relations between artists and museums, galleries, and other public and private spaces (involved in producing, presenting, and collecting contemporary art) in our time of socio-political and economic shifts, and reflect on the need to pursue alternative cross-institutional or trans-institutional models of institutions, devise strategies for them, and redefine their roles.The questions the conference will broach are the following: How did artists and institutions engage in establishing new positions and critical discourses in the dominant art historical narratives? How did formal and artist-run institutions and other artists’ initiatives influence or even change one another in interaction during the transition from a centralized to a free market economy? What impact did artists and art projects have on formulating the demand for institutions’ accountability by calling for inside-out transformations?
AGENDAFriday, 20 November 2015, 18:00
Location: City Art Gallery Ljubljana / MGML
Opening of the Conference with Luchezar Boyadjiev’s performance A new version of the Schadenfreude Guided Tours  Saturday, 21 November 2015, 10.00 – 10:20
Location: City Museum of Ljubljana
Welcome: Alenka Gregorič and Suzana Milevska welcome the participants; introduce the exhibition, the conference, and the speakersTWO PRESENTATIONS AND A DISCUSSION

10:20 – 10:55     Zdenka Badovinac: A Critical Institution10:55 – 11:30     Iris Dressler: How do We Want to Work in the Future?

11:30 – 11:45     Coffee break 

11:45 – 13:15     Unravelling Memories / Reflecting on Counter-Narratives
A reflection on institutional policies in conceptualizing collections and exhibitions programs that entail potential re-evaluation of overlooked artistic practices and projects and, possibly, a different reading of history.

Presenters: Vesna Pavlović, IRWIN (Borut Vogelnik), Ilona Németh, Dalibor Martinis, Luchezar Boyadjiev
Introduction and moderation of the discussion with the artists: Vít Havránek and Zoran Erić

13:15 – 14:30     Lunch break


TWO PRESENTATIONS AND A DISCUSSION

14:30 – 15:05    Dunja Blažević: Before and After – 2 Examples / SKC Beograd, SCCA Sarajevo

15:05 – 15:40    Gerald Raunig: Instituent Practices, Institutions of the Common, Monster Institutions

15:40 – 16:00     Coffee break

16:00 – 17:30     Imagining and Establishing Critical Artistic Discourses and Positions
Different critical artistic positions and initiatives questioning the systemic structures, the institutions’ accountability and the overall cultural policies depending on different political, economic and cultural contexts.

Presenters: Tadej Pogačar, Yane Calovski, Slaven Tolj, ArtLeaks
Introduction and moderation of the discussion with the artists: Raluca Voinea and Vladimir Vidmar

17:30 – 18:30     INSIDE OUTSIDE: Institutional Debate
A round table with the participants, moderated by Kaja Kraner and Tjasa Pogacar

Conference will be held in English.

The conference is supported by:

Participants:
– Zdenka Badovinac, director of the Moderna Galerija and Museum of Contemporary Art, Ljubljana
– Dunja Blažević, independent curator and art critic, Sarajevo/Belgrade
– Luchezar Boyadjiev, artist, Sofia
– Yane Calovski, artist, Skopje
– Iris Dressler, co-director of Württembergischer Kunstverein, Stuttgart
– Zoran Erić, chief curator at the Museum of Contemporary Art, Belgrade
– Alenka Gregorič, artistic director of the City Art Gallery and CC Tobacco 001, Ljubljana
– Vít Havránek, director tranzit.cz, Prague
– IRWIN (Borut Vogelnik), artist group, Ljubljana
– International platform ArtLeaks – Vladan Jeremić, artist, Belgrade
– Dalibor Martinis, artist, Zagreb
– Suzana Milevska, art theorist and independent curator, Skopje
– Ilona Németh, artist, Budapest/Bratislava
– Vesna Pavlović, artist, Belgrade/Nashville
– Tadej Pogačar, artist and director of P.A.R.A.S.I.T.E. Museum of Contemporary Art, Ljubljana
– Gerald Raunig, philosopher and art theorist, eipcp, Vienna/Zürich University of the Arts
– Šum, Journal, Ljubljana
– Slaven Tolj, artist and director of Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka
– Vladimir Vidmar, artistic director of Škuc gallery, Ljubljana
– Raluca Voinea, co- director tranzit.ro, Bucharest

komentar?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

%d bloggers like this: